සමනල කන්ද | Samanala Kanda

රු220.00

සමනල කන්ද නැත්තන් සිරීපාදයට නම ලැබුණු හැටි වගේම සිරීපාද වන්දනාවේ ආරම්භය ගැන කියවෙන ළමා කෘතියකි.

“අපේ බුදුන් අපි වදින් ට

පෙරළි පෙරළි අපි වාදින් ට

සමන් දෙවිඳු කරුණාව යි

සුමන සමන් දෙවි පිහිට යි”

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart