මිරිසවැටි සෑයට නම ලැබුණු හැටි | Misirisawati Saayata Nama Labunu Hati

රු250.00

දුටුගැමුණු රජතුමාට දිනක් මිරිස් වෑන්ජනයක් එක්ක බත් කනකොට මුලින්ම එය හාමුදුරුවන්ට පූජා කරන්න අමතක උනා. මේ ගැන දුක් වූ රජතුමා මේ වගේ වැඩක් ආපහු නොවෙන්න මුලින්ම හැදූ විහාරෙට මිරිසවැටිය යන නම යෙදුවා. මේ ගැන කියවෙන ජනප්‍රවාදයයි මේ.

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart