ඇටිකෙහෙල් කාපු උගුඩුවා වගේ | Atikehel Kaapu Uguduwa Wage

රු250.00

උගුඩුවා කෙහෙල් ගෙඩි කන්න හරි ආසයි. ඒත් ඇටිකෙහෙල් කෑවම උගුඩුවට හරි අමාරුයි. ඉතින් හැමදාම උගුඩුව හිතනවා ආයිනං ඇටිකෙහෙල් කන්නේ නෑ කියලා. එත් ආයිත් ආයිත් කනවා. දැන දැන මෝඩකම් කරන අයට කියවන්න හොඳ කතාව.

1 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart