හා පැංචා ගහ උඩ | Ha Pancha Gaha Uda

රු225.00

හා පැංචෙක් දවසක් ඉදිච්ච ජම්බු පිරුණු ගහක් දැකලා ඒකට නැගගන්න හිතුවා. කවදාවත් දැකල නැති කුරුල්ලෙක් හා පැංචාව ගහෙන් ගිහින් තිබ්බා. දැන් කොහොමද බහින්නේ?

“පොඩිත්තො කීකරු

වෙන්නට ඕනෑ

නැත්තම් ඔවුනුත්

අසරණ වෙනවා”

7 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart