වඳුරු උදව්ව | Wanduru Udawwa

රු350.00

සිසිලිනා ආච්චිගේ වත්තේ දෙල් ගහක් තිබුණා. ඒත් සිසිලිනා ආච්චිට දෙල් ගෙඩියක් කඩවගන්න කෙනෙක් හිටියේ නෑ. දවසක් වත්තට ආපු වඳුරෙක් ආච්චිට උදවු කළා.

2 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart