රාස්ස කැලේ | Rassa Kale

රු300.00

රාස්ස කැලේ පලතුරු පිරිලා. එත් කවූරුවත් එහාට යන්නේ නෑ. ඇයි දන්නවද? එහෙ ඉන්නවා හරිම නපුරු රාස්සයෙක්. එයා කාටවත් ඒ කැලේට එන්න දෙන්නේ නෑ.

දවසක් සත්තු ටික කතා වෙලා පලතුරු කඩන්න ගියා රාස්ස කැලේට. සත්තුන්ට රාස්සයගෙන් බේරිලා පලතුරු කන්න පුලුවන් වෙයිද?

2 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart