මහ දැනමුත්තා අස්ස පිටේ ගිය හැටි | Maha Danamuththa Assa Pite Giya Hati

රු300.00

මහ දැනමුත්තා වයසට යනකොට ඇවිද ගන්න හරිම අමාරුයි. මේ ගැන ගෝලයන්ට හරිම දුකයි. මහ දැනමුත්තා දෝලාවකින් උස්සන් යන්න හිතුනත් ඒක හරිම අමාරු වැඩක්. අස්සයෙක් ගන්න හිතුවත් අස්සයා හරිම මිල අධිකයි. අන්තිමට අස්ස බිත්තරයක් ගන්න ගෝලයෝ ටික කතා වුනා. ගෝලයෝ ටික අස්ස බිත්තරේ ගෙනාපු හැටි බලන්න ඉතින් කතාව කියවන්නම වෙනවා.

1 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart