මද්දු | Maddu

රු200.00

මද්දු කියන පුංචි වඳුරු පැටියයි එයාගේ පවුලේ අයයි හිටියේ කුඹුක් ඔය අද්දර කුඹුක් ගහක. මද්දු තමයි එයාගේ චූටි නංගියව බලාගෙන ගෙදර හිටියේ. දවසක් මද්දුටයි නංගිටයි හරි අකරතැබ්බියක් උනා.

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart