බනිස් ගෙඩිය | Banis Gediya

රු300.00

චූටි බබා ඉස්කෝලේ යනකොට දැක්කා බනිස් කඩයක්. එයා ඒකෙන් බනිස් ගත්තා. මගදී කාක්කෙක් ඒක උදුරාගෙන ගියා. චූටි බබාට අයිමත් බනිස් ගෙඩිය ලැබෙයිද?

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart