බඩගිනි පූසි | Badagini Poosi

රු275.00

දුප්පත් බඩගිනි බළලා මේසයෙන් ආහාර හොරකම් කරේ බඩගින්නටයි. හැබැයි ඌට හොඳින් කන්න දුන් පසු අයි කවදාවත් හොරෙන් කෑවේ නෑ.

1 in stock

0
No products in the cart