බක බක නයිදේ | Baka Baka Naide

රු400.00

කොච්චි පාර අද්දර තිබුණ ඕලු පොකුණ සුදට සුදේ බැබලෙනවා. මේ පොකුණේ හිටියා ගෙඹි රංචුවක්. ඒ රංචුවේ හිටපු බක බක නයිදේ ගැන ලියවුනු අපූරු කත්තන්දරයක් මේ.

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart