ණ-කාර වින්‍යාසය | Nakara Winyasaya

රු250.00

සිංහල රීතිය’ නැමති මේ පොත් පෙළේ අරමුණ සිංහල භාෂාවේ නව මුහුණුවර හඳුන්වා දීම යි. හැම ජීව භාෂාවක් ම කාලයාගේ අවෑමෙන් පරිණාමයට පත් වේ. අවුරුදු දෙ දහසකටත් වැඩි කාල පරිච්ඡේදයක් තුල පරිණාමයට පත් වෙමින් එන සිංහලය දැන් සුඛනම්‍ය සන්නිවේදන මාධ්‍යක් බවට පත් වෙමින් පවතී.

2 in stock

0
No products in the cart