ගොලුබෙලි චුට්ටා | Golubeli Chutta

රු275.00

සුකිරි කොහොමද ගොළුබෙලි පැටියව අපහු අම්මා ගාවට යවන්නේ කියලා බලන්නකෝ. පුංචි පුංචි රණ්ඩු උනාට අම්මා එක්ක තරහ වෙන්න හොඳ නෑ නේ.

2 in stock

0
No products in the cart