කෝ හඳමාමා | Ko Handa Mama

රු300.00

එදා අමාවක. හඳ මාමා ඇවිත් මුහුදට එබුනා. එත් එයාගේ චායාව මුහුදේ පෙනෙන්නේ නෑ. හඳ මාමාට හරි දුකයි. එයා අඬුවා. හැමෝගෙන්ම ඇහුවා. කවුරුත් දන්නේ නෑ ඇයි අමාවකට හඳ මාමාව පෙනෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒපාර ඉර මාමාගෙන් ඒ ගැන අහගන්න ගියා.

2 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart