කුඩ හොරා | Kuda Horaa

රු625.00

කොස් ගම කුඩ නෑ. ගමේ මිනිස්සු කුඩ දැකලවත් නෑ. කොස්ගම කිරිමාමා කොළඹ ගියාම කුඩ දැකලා කුඩයක් ගමට අරන් ආවා. මේ කුඩේ නැතිවුනා. ඊට පස්සේ ගේන ගේන කුඩේ නැතිවුනා. කවුද මේ කුඩ හොරා?

කුඩ හොරා කියන්නේ භාෂා ගණනාවකට පරිවර්තනය වුන ජාත්‍යන්තර ප්‍රසාදයට ලක් වුණ විශිෂ්ට නිර්මාණයක්.

Out of stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart