කිරි දත කෝ | Kiri Datha Ko

රු300.00

ලේන් පැංචා නැගිට්ටා. එයාට හරිම අමුත්තක් දැනුනා. බලනකොට එයාගේ කිරි දත නෑ. දැන් හරි වැඩේ. මොකද කරන්නේ. ලේන් පැංචා හැම තැනම දුව දුව දත හොයනවා. එයාට දත හම්බෙයිද?

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart