කැවුම් ටිකත් ණයට හිලව් | Kawum Tikath Nayata Hilaw

රු210.00

ගමරාළට ආස හිතුනා කැවුම් ටිකක් කන්න. එත් කාට කියලද කැවුම් බැද ගන්නේ. ගමරාළ කඩේ ගිහින් හාල් අරන් කාටහරි දීලා කැවුම් බැදගන්නයි කල්පනාව. ගමරාළගේ ආසාව ඉෂ්ට වෙයිද?

3 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart