කළු පුල්ලි රෙද්ද | Kalu Pulli Redda

රු350.00

කිරිඅප්පුයි කිරිහාමියි බොහොම සාමකාමීව ජීවත් වුණා. කිරිඅප්පු දවසක් කිරිහාමිට අළුත් රෙද්දක් ගෙනත් දුන්නා. මේ රෙද්ද කළු පුල්ලි රෙද්දක්.

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart