කදිම පාසැලේ නායිකාවෝ | Kadima Pasale Nayikawo

රු750.00

නිවුන් සොයුරියන් හා ඔවුන්ගේ මිතුරියන් දැන් කදිම පාසැලේ ඉහළම පන්තියකය. එහෙත් ඔවුහු තවමත් දඟකාරය. විදුහල්පතිනිය ඇතුළු ගුරුවරියන් වෙහෙසෙන්නේ එම පිරිස අතරින් පාසැලට අලුත් ශිෂ්‍ය නායිකාවක තොරන්නටය. වඩාත් හොඳින් වගකීම් දැරිය හැකි ශිෂ්‍යාව කවුරුන්ද?

2 in stock

Categories: , Tag:
0
No products in the cart