කදිම පාසලේ මහ රෑ සාදය | Kadima Pasale Maha Re Sadaya

රු550.00

නිවුන් සොහොයුරියන්ට අකමැත්තෙන් වුවද අලුත් පාසලට යාමට සිදුවෙයි. “උද්දච්ච නිවුන් සොහොයුරියන්” යන අන්වර්ථ නාමය ලැබූ ඔවුන්ට කදිම පාසලේදී මට්ටු වන්නට සිදුවේද?

2 in stock

Categories: , Tag:
0
No products in the cart