ඕලු මලී | Olu Mali

රු200.00

ඕලුමලී ලස්සන අහිංසක පුංචි සුරංගනාවියක්. නපුරුමලී හරිම නපුරු සුරංගනාවියක්. නපුරුමලී හදන්නේ ඕලුමලීව සුරංගනා ලෝකෙන් පන්නලා දාන්න. ඉතින් ඕලුමලීටයි නපුරුමලීටයි වෙච්ච දේ දැනගන්න කතාව කියවලම බලන්නකෝ.

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart