අමුතු පඳුර | Amuthu Pandura

රු250.00

නරි පැංචා බඩගින්නට ගමරාලගේ කුකුල් කොටුව පැත්තට ආවා. බලුහාමි ගොරවගෙන පැන්නා. දැන් බලුහාමි නරි පැංචාව එලවනවා. නරි පැංචාට හරිම හති. එයා හැංගුනා පඳුරක් යට. මේ පඳුර හරිම අමුතුයි.

18 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart